Zákazníkům, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není záruční doba stanovena občanským zákoníkem. V tomto případě záruční dobu stanovuje konkrétní dovozce zboží do ČR.

Záruční doba uvedená na našich stránkách je určena pouze pro spotřebitele, nikoliv pro podnikatele, kteří zboží kupují v rámci své podnikatelské činnosti (nákup na IČ). Záruční lhůta začíná běžet převzetím věci kupujícím.

Co dělat, když se vyskytne závada na zakoupeném zboží?
V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používánímpopřípadě skladováním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží. Pokud budou taková poškození zjištěna, je kupující tuto skutečnost povinen neprodleně hlásit naší firmě.

Pokud chce zákazník reklamovat zboží zašle popis závady na náš email info@coolsocks.cz a kontaktujte prodávajícího na tel.: 776 774 740, kde mu bude sdělen další postup.
Zákazník může také vadné zboží zaslat přímo na adresu Coolsocks.cz Libomyšl 246, Libomyšl, 267 23 . V tomto případě musí být vždy přiložen podrobný popis závady nebo vady výrobku a prokázaný nákup zboží u naší firmy.
Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží.
Jak dlouho budu čekat?
Dodavatel či servisní středisko posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka (nejčastěji emailem) o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude zákazník vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží. Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. 30dní.
Záruční doba je stanovena legislativou ČR. Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

Odstoupení od smlouvy
Kupující, který je spotřebitelem, má právo podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží, za předpokladu, že kupní smlouva byla uzavřena za použití prostředků komunikace na dálku. Odstoupení od smlouvy musí být vždy písemné. Kupujícímu doporučujeme provést následující:

Odeslat dopis (nejlépe e-mailem na adresu info@coolsocks.cz s textem: Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne:…………číslo: (případně číslo faktury) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na účet číslo: …………………. Datum a podpis.
Zboží doručit na adresu prodejny spolu s přiloženou kopií výše uvedeného dopisu. Adresa provozovny je:Coolsocks.cz Libomyšl 246, Libomyšl, 267 23
Zboží odesílané a doručené zpět na adresu prodávajícího, musí být v původním nepoškozeném obalu, nejlépe nerozbalené, nesmí být použité, musí být nepoškozené a kompletní spolu s kopií dokladu o zaplacení. Neposílejte zboží na dobírku – nebude převzato.V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět.
Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme převodem na Váš účet a to nejpozději do 30 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. Složenkou úhradu poskytnout nelze.
V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady prodávajícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.
Kupujícímu bude vrácena částka dle faktury, ze které bude odečtena reálná cena dopravy.